CHUỐI SỰ KIỆN TUẦN 2 MỞ SERVER MỚI

1. Chiến Lệnh
Giá
mua: 329 Kim Phiếu
 

Tính vào tích tiêu:  

Thời gian mở: Ngày 9 mở Server 

Nội dung: 

Người chơi tham gia các nhiệm vụ ngày nhiệm vụ tuần để tăng cấp Anh Linh Điện Kiếm, đạt cấp yêu cầu sẽ được nhận thưởng sự kiện. Mở Anh Linh Điện Kiếm sẽ được nhận danh hiệu giới hạn quà xa hoa vượt bậc  

 

 

 

 

 

2. Nhật thám hiểm

Thời gian mở: Ngày 9 mở Server

Nội dung:

Nhật thám hiểm sẽ kéo dài trong 7 ngày. Người chơi hoàn thành các mục tiêu đề ra để nhậnTrải nghiệm mạo hiểm”. Đạt đủ cấp mạo hiểm để nhận quà trong nhật  

 

 

 

3. Quà Tinh Thái

Giá mua: 200 Kim Phiếu

Tính vào tích tiêu:

Thời gian mở: Ngày 9 mở Server

Nội dung:

Sự kiện kéo dài 7 ngày, trong thời gian sự kiện, mua gói quà chắc chắn sẽ nhận được hết thưởng. Nếu mua vào ngày thứ 7 của sự kiện sẽ nhận hết quà của cả 7 ngày. Lợi ích thu về gấp 2888% giá trị bỏ ra 

 

Game