CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI NGƯỜI CHƠI KHI NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GAME

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI

NGƯỜI CHƠI KHI NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GAME:

 

Giải quyết chế độ người chơi theo chính sách sau: Người chơi được giải quyết chế độ bồi thường như sau:

Công thức tính bồi thường cho mỗi người chơi

Số lượng Scoin hỗ trợ người chơi = u/L x 10%X

Trong đó:

  • u: Số lượng Scoin được chuyển hóa thành công sang tiền ảo lần cuối cùng bởi mỗi người chơi trong Trò chơi trực tuyến tính trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.
  • L: Tổng số lượng Scoin được quy đổi thành tiền ảo lần cuối cùng bởi tất cả người chơi trong Trò chơi trực tuyến tính trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.
  • X: Số lượng Scoin trung bình được chuyển hóa thành Tiền ảo trong Trò chơi trực tuyến trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.

Ngày đóng Game: 30/06/2022

Cách tính

Tỷ lệ chia sẻ doanh thu giữa các Bên:

Ví dụ: K = 70%, Bên A: 70%, Bên B: 30%

Công thức: Số lượng Scoin hỗ trợ người chơi = u/L x 10%X

 

Tổng số Scoin quy đổi sang tiền ảo trong Game trong 3 tháng cuối

Số lượng Scoin quy đổi sang tiền ảo lần cuối

L= (10.000+40.000+50.000) = 100.000

 

Tháng 4/2022

Tháng 5/2022

Tháng 6/2022

 

X= (100.000 + 200.000 + 300.000)/3=200.000

Người chơi A

100.000

200.000

300.000

10.000

A= 10.000/100.000x10%x200.000 = 2.000

Người chơi B

40.000

B=40.000/100.000x10%x200.000 = 8.000

Người chơi C

50.000

C=50.000/100.000x10%x200.000 = 10.000

Tổng số Scoin hỗ trợ cho người chơi

D=A+B+C = 20.000

Game